REGULAMIN KONKURSU „Świąteczne Zrób to Sam”

§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, zwany dalej “Organizatorem”.
2. Wykonawcą jest podmiot działający na mocy umowy cywilno-prawnej z Organizatorem, odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na stronie: www.swietajakwdomu.pl.
3. Korespondencję związaną z organizacją konkursu należy kierować na adres: Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 4. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony www: www.swietajakwdomu.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).
5. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora, Wykonawcy, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Wykonawcy, oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na Stronie Konkursowej.
8. Organizator Konkursu oświadcza, że Strona Konkursowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane „Uczestnikami”, które:
a. mają ukończone 18 lat lub pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;
b. wezmą udział w Konkursie poprzez aplikację konkursową „Świąteczne Zrób to Sam” dostępną poprzez zakładkę odsyłającą pod adresem http://www. swietajakwdomu.pl/konkurs (dalej: „Aplikacja Konkursowa”);
c. w Aplikacji konkursowej dodadzą przynajmniej jedno zdjęcie, opis, wybiorą kategorię, zaakceptują regulamin i wyślą zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.swietajakwdomu.pl/konkurs klikając przycisk „Wyślij”.
2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
3. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.swietajakwdomu.pl/konkurs min. jednego zdjęcia i opisu inspiracji świątecznej, która może być pomysłem na ozdobę świąteczną, historią związaną z tradycjami świątecznymi, przepisem na potrawy z wykorzystaniem regionalnych produktów lub inną inspiracją związaną ze świętami w Małopolsce.
4. Nadesłane przez Uczestnika za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej elementy (w tym imię i nazwisko, adres email oraz zdjęcie i opis) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Uczestnik nie może używać pseudonimu zamiast imienia i nazwiska na potrzeby Zgłoszenia.
5. Jeden Użytkownik może wykonać w Konkursie tylko jedno Zgłoszenie.
6. Uczestnik może przesłać w ramach Zgłoszenia tylko takie Zdjęcia, do których przysługują mu prawa w rozumieniu ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, które w przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że zdjęcie lub inny element zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani firmy Adrian Gamoń (z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Szlak 57/6, 31-153 Kraków, NIP: 6772279726), osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§3 Zasady i przebieg konkursu
1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie, mogą zostać także usunięte przez Organizatora bez przysługującego Uczestnikowi żadnego roszczenia z tego tytułu.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 2.12.2014r. i kończy się 18.12.2014r.
3. W ramach Konkursu zdjęcia przesłane przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia zostaną zamieszczone w galerii konkursowej utworzonej na stronie www.swietajakwdomu.pl
4. W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców.
5. Trzech zwycięzców zostanie wybranych spośród wszystkich zgłoszeń przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową. Natomiast czwarty zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową spośród 5 osób, które uzyskały największą liczbę głosów w aplikacji.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem strony na Facebooku: www.facebook.pl/lubiemalopolske.
7. Organizator przewiduje możliwość osobistego odbioru nagród przez zwycięzców konkursu podczas Wigilijnego Smaku na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 20 grudnia 2014 roku.
8. Inne warunki odbioru nagród zostaną ze zwycięzcami ustalone indywidualnie.

§4 Zasady przekazywania nagrody
1. Nagrodami w konkursie są czytniki e-booków Kindle.
2. Wraz z Nagrodą Organizator przyznaje nagrodę pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wygraniem przez Uczestnika Nagrody, płatną przez Organizatora jako płatnika tego podatku bezpośrednio na rzecz odpowiedniego urzędu skarbowego.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej nagrody. Nie jest możliwa zamiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
4. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator ma prawo przyznać tą nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
§5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres wskazany w §1 ust.3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wykonawca. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.
3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Konkursu przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu, w tym wydania Nagrody. Po zakończeniu trwania Konkursu i okresu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji dane zostaną usunięte z bazy.

§7 Prawa autorskie oraz ustanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej konkursu: www.swietajakwdomu.pl
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora elementów Zgłoszenia, w sposób wskazany w ust. 3. 3. Uczestnik z chwilą przesłania Zgłoszenia przenosi na Organizatora bezpłatnie, bezterminowo wszelkie autorskie prawa majątkowe do przesłanego Zgłoszenia lub jego elementów (w szczególności Zdjęcia), bez ograniczeń ilościowych ani terytorialnych, na poniższych polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, Zgłoszenia – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d. w zakresie wykorzystywania Zgłoszenia do celów komercyjnych Zamawiającego, w szczególności do wykorzystywania Zgłoszenia w celach marketingowych Organizatora (zarówno drukowanych, jak i telewizyjnych, elektronicznych, internetowych, multimedialnych).;
4. Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora twórczych opracowań Zgłoszenia lub jego elementów oraz do tworzenia w ten sposób utworów zależnych na potrzeby organizacji i promocji akcji „Święta jak w Domu. Małopolska”.
5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – Wykonawcy, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia nagrody.